Runeindskrifter fra Uppland

                                                    U 601 - U 700

 

 

 

                                                       U 601 Sund   

rent ornamental

 

                                                      U 602 Valö kyrka  

....isu x si-(r)aÞu- x ...k x-...r x --raki(m)(Þ)... ...ima x sim-- x Þia- x -... 

 

                                                      U 603 Valö kyrka  

[.... ' sik ......]  

 -------sig-----

 

                                                      U 604 Stäket  

hul(m) * lit * stain * hkua * auk * ÞaiR * -... ...i ftiR * krok * broÞur sin * a---

Holm lod hugge stenen og de--------- ............efter deres broder Krok 

 

                                                      U 605 Stäket   

[* iskirun * harÞiR * totiR * lit * risti * runiR * ati * sik * sialfan * hn * uil * austr * fara * auk * ut * til * iursala * fair * risti * runiR *]

Ingerun, Haruds datter, lod riste runer efter sig selv, hun vil rejse østerud og ud til Jerusalem, Fair ristede runer 

 

                                                      U 606 Väst Ryds kyrka   

[if--- -uk ; aistin : ufik... ... kuÞfast : faÞu- ... -uk : askiar ...bata : sin]

--og Øysten og Ofeig (efter deres ) fader Gudfast og Asgerd (efter) sin ægtemand 

 

                                                     U 607 Väst Ryds kyrka  

[.....(-)uiÞ] 

Sigvid/ Gunnvid/ Andvid/ Holmvid?

U 309/   U 854/    U357/   U 530

 

                                                      U 608 Prästgården  

[-----kulbi]urn ' kuihulfr ' ÞiR [b]ruÞr al[iR lit]u [rita] stai(n)[o] (s)uniR siriÞaR

---Igulbjørn og Kvigulv de brødre alle lod rejse stene, Sigrids sønner 

 

                                                      U 609 Prästgården   

[---- auk x h....]

     ---og --- 

 

                                                      U 610 Granhammar 

[(ris)ti : stin : Þin]a : eft :  as[kut : sun : sin : trik : h(arÞa : kuÞan)]

rejste denne sten efter sin søn Asgaut, dreng har det godt

 

                                                      U 611 Tibble (Granhammar)

biurn : auk : stnfriÞ : litu : arisa s(tai)n : afti : kisila : han : uti : fial : i liÞi : frekis *

Bjørn og Stenfrid lod rejse stenen efter Gisla, han død ude i Frøygeirs led

 

                                                      U 612 Tibble, Granhammar 

rent ornamental, er kors 

 

                                                      U 613 Torsätra   

+ una + lit + reisa + Þinsa + stein + aftR + sun sin + istin sum + to + i hoita+uaÞum + kuÞ hialbi + salu hans +

Unne lod rejse denne sten efter sin søn Øysten, som død i hvide klæder, Gud hjælpe hans sjæl 

 

                                                      U 614 Torsätra  

* skuli * auk * folki * lata * reisa * Þinsa * stein * iftR * broÞur * sin * husbiorn * hn usiok * uti  * Þa ÞiR * kialt * toku * a kutlanti *

Skule og Folke lod rejse denne sten efter deres broder Husbjørn, han søgte ude, da de tog penge på Gotland 

 

                                                      U 615 Tranbygge kvarn  

[sikuiÞr * lit * risa staa ansa aft * brusa * faÞur sin * kuÞ hialbi * ant ans]

Sigvid lod rejse denne sten efter sin fader Bruse, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 616 Tång    

fiririui : lit rita * kuml : yftiRr : faÞur : si(n) : baosa : auk : boruÞur : kuru- * kuÞ hia=li * ul, kuru fial uti * aI Iakla[ti]

Fervi lod rejse kuml efter sin fader Bose og (efter sin) broder Karo, Gud hjælpe alle, Karo død ude i England

 

                                                      U 617 Bro kyrka  

kinluk x hulmkis x tutiR x systiR sukruÞaR x auk x aiRa x kaus x (h)un x lit x keara x bru x Þesi x auk x raisa x stain x Þina x eftiR x asur x bunta x sin sun x hakunaR x iarls x saR x uaR x uikika x uaurÞr x miÞ x kaeti x kuÞ x ialbi x ans x aut x uk x salu

Ginnløg, Holmgeirs datter, Sygrøds og Gauts søster, hun lod gøre denne bro og rejse denne sten efter sin ægtemand Assur, Hakon Jarls søn, Han var Vikinge vogter med Geite, Gud hjælpe nu hans ånd og sjæl

 

                                                      U 618 Bro kyrka  

[in]riÞr ' uk ' kyriÞ ' lito ' rita ' st[a]in ' af[t]iR ' [k](l)[em](i)t ' fa[Þur ' si]n ku ' inkik[h]r [* bo]an[ta]

Ingrid og Gyrid lod rejse stenen efter deres fader Klemet, og Ingegerd (efter) sin ægtemand

 

                                                       U 619 Bro kyrka  

Þisa * meki * eftiR * ky--- ----------------------..i + rauÞr h[aki] 

dette mærke efter Gy(rid)?--------------------- og Raud huggede (runer)

 

                                                      U 620 Finnsta      

kunar : auk : ihul : l(t)u * [raisa : stain : at : br]uÞr : s(i)n k(a)m(a)l  :

k(u)Þ : hulbi : ant : h(a)s : auk : kus m(u)Þ(i)R

frmn : slknasma : k...... -n tuÞan uin

Gunnar og Igul lod (rejse stenen efter) deres broder Gamal,

Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

------------------------------------------------------------

 

                                                      U 621 Härnevi  

' abiun + auk + sibiun [auk * kunhiltr * litu risa * Þina * stin * aftR * faÞur * sin * auk * en * aftR * bunta sin usur]

Abjørn og Sigbjørn lod rejse denne sten efter deres fader og Gunnhild efter sin ægtemand Assur

 

                                                      U 622 Härnevi  

' kun[hiltr * lit * risa * stin] * eft[i]R sun s(i)n * hursefn(i) * [auk *] oithafÞ[a

  k]uÞ ----b uil

Gunn(hild lod rejse stenen) efter sine sønner Horsefne og Hvidhövde,

Gud vil hjælpe

 

                                                      U 623 Jursta  

kuriÞ * auk * sikuiÞr * auk sikfast * raistu * stin * aftiR * uifast * faÞur * sin *

Gyrid og Sigvid og Sigfast rejste stenen efter deres fader Vifast 

 

                                                      U 624 Ullvi (Toresta)  

+ suain * auk * biarn x auk x ikulfastr x litu x raisa x stin x eftiR x ikul x faÞur x sin x

Sven og Bjørn og Igulfast lod rejse stenen efter deres fader Igul 

 

                                                      U 625 Välla tä   

-...--....r x auk x kulifr x au(k x) bi-----... ...----(r) x litu x r(a)... .... -in x

------- ------og Gudleif og Bj(ørn)-------------------------------lod rejse------------(s)in

 

                                                      U 626 Bälby 

---[auk * kuriÞr * litu * ra]isa * stain * Þ[eno * ----------------------bruÞur : simi : --------------r * sin Þis]a * men * uaRu * f[eÞrkaR]

---(og Gyrid lod re)jse  d(enne) sten (efter deres) broder og deres fader, disse mand var f(ader og søn)

 

                                                      U 627 Jädra tä   

[anutr : kautr * auk * niusi : ristu * stn * Þesa x aftir * asbiurn x faÞur * sin :

kuÞ : trutin * hialbi : otu hans :]

Anund og Gaut og Nyse rejste denne sten efter deres fader Asbjørn,

Herren Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 628 Jädra tä   

[x Þorbiurn x auk x ormr x auk x hialfast..... ......  ... (a)uk x knakr x auk Þorstin x raistu x stin x at x hulmstin x faÞur * sin] 

Thorbjørn og (G)orm og Hjalmfast-----------------------------og Knak og Thorsten rejste stenen efter deres fader Holmsten

 

                                                      U 629 Grynsta backe, Svarsta   

+ iluhi ' nuk ' fuluhi ' ÞiR litu ' rasa ' s[tain :] Þino + aftiR foÞur sin + arnkisl ' k[uÞ * h]ia[l]bi * onta hons x Þurfastr hristi runoR 

Illuge og Fulluge de lod rejse denne sten efter deres fader Arngisl, Gud hjælpe hans ånd, Thorfast ristede runer

 

                                                      U 630 Väst Tibble  

freybiurn * lit * raisa * sain * Þeno * eftiR * kuntiarf * faÞur * sin

Frøybjørn lod rejse denne sten efter sin fader Gunndjärv 

 

                                                      U 631 Kalmar kyrka  

[nigulas + lit * rita * stena * eftiR * syhsa * fa]Þur sen * 

Nikulas lod rejse stenen efter sin fader Sagse

 

                                                      U 632 Kalmar kyrka  

---i ' o- ---inbion -------------------oÞ-r ' sin ' syhsa

og Stenbjørn --------------------sin broder Sagse 

 

                                                      U 633 Broby

----kifa x lit x raisa x stain x eftiR x ulfkitil x bonta x sin han x uaR x faÞiR ' sikr.....

<kifa> lod rejse stenen efter sin ægtemand Ulvketil, han var Sigrids fader  

 

                                                      U 634 Enby    

[* aust.... .it * kira * mirki * at * uikisl * faÞur * sin * kuÞn]

       Øysten lod gøre mærke efter sin gode fader Vigisl

 

                                                      U 635 Låddersta   

r[ol]u[fr x auk x arnfastr] x auk arfastr x auk x arni x ra(ist)u x stin x [a]t x [kura-]a x [fa]Þu[r x sin] 

Hrolf og Arnfast og Arfast og Arne rejste stenen efter deres fader <kura-a>

 

                                                      U 636 Låddersta  

alui * lit * risa * stn * Þtin * at * arfast * sun sin * hn * fur * ausR ' i karÞa

Alvi lod rejse denne sten efter sin søn Arfast, han kørte østerud til Gårdarike (Novgorod) 

 

                                                      U 637 Låddersta

snari : auk : kitilbiurn : litu : aris[a : stain : iftir : ulf : faÞur : sina : kur]iÞ : bun[ta : sin] 

Snarre og Ketilbjørn lod rejse stenen efter deres fader Ulv og Gyrid efter sin ægtemand 

 

                                                      U 638 Mansängen    

[ kara * manseki * bro breÞa * uikusa akarÞir karÞi bink biorar broin ---fuli ----uki] 

gøre Mansängen bro breder-----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                      U 639 Skörby 

[---  --tir : biarn : faÞur : sin : uas su- -----]

    efter sin fader Bjørn, (han) var søn ----

  

 

                                                      U 640 Väppeby 

x kus x auk x sikhialmr x litu x raisa x stin x iftiR * ant[ui]t * fa[Þ]ur sin *  

   Gus og Sighjalm lod rejse stenen efter deres fader Andvid

 

                                                      U 641 Brunnsta bro  

hiÞinkair x auk x biorn x raistu x eftir x kilt[a x] bonta x koÞa[n] 

Hedingeir og Bjørn rejste (stenen) efter (den) gode bonde Gilde

 

                                                      U 642 Ekilla bro   

hiÞinka[ir x]  auk x biorn x raistu x eftir x kil[ta x fa]Þur sint

Hedingeir og Bjørn rejste (stenen) efter deres fader Gilde

 

                                                      U 643 Ekilla bro 

x kulaifr x auk x kar x litu x raisa x stain x eftir x antuit x rauda x faÞur * sin x

Gulleif og Karr lod rejse stenen efter deres fader Andvid Raude  

 

                                                      U 644 Ekilla bro     

an(uit)r : auk * kiti : auk * kar : auk * blisi * auk * tiarfr * Þir * raistu * stain Þina * aftiR ' kunlaif * foÞur : sin han : fil * austr : miÞ : ikuari kuÞ heabi antini

Andvett og Kitte og Karr og Blese og Djärv de rejste denne sten efter deres fader Gunnleif, han død østerud med Ingvar, Gud hjælpe ånden 

 

                                                      U 645 Lundby    

usnikin ' lit rita stin Þino ' ata bruÞr sino ' osua- ... ...... ... hiilbi ont ÞiRa

Osnekin lod rejse denne sten efter sine brødre Andsvar (og ----, Gud) hjælpe deres ånd

 

                                                      U 646 Yttergrans by  

stainbiurn * lit raisa * stain * Þino * eftiR * Þurkaut * faÞur * sin *

Stenbjørn lod rejse denne sten efter sin fader Thorgaut 

 

                                                      U 647 Övergrans kyrka 

* kilauk * lit * risa * stn * at * sikterf * faÞur * sin * b[oan]ta * hulmfriÞaR * bali * risti staina Þis- * baÞa * 

Gilløg lod rejse stenen efter sin fader Sigdjärv, Holmfrids øgtemand, Balle ristede begge disse stene ( + U 648)

 

                                                      U 648 Övergrans kyrka  

sihialmr * lit * raisa * stain * Þina eftR * kus * broÞur sin

Sighjalm lod rejse denne sten efter sin broder Gus 

 

                                                      U 649 A Övergrans kyrka   

* uikigr * auk * balsi * auk * emigr [Þai]r * raistu * sain * Þen[o] * ift[iR] * kuÞrik * faÞur * sin * 

Viking og Balse og Hemming de rejste denne sten efter deres fader Gudrik

 

                                                     U 649 B Övergrans kyrka  

ÞorilÞ lit kiarua kubl Þ[isa ----- ---- --------- ] ÞR buki o saoiar

kuÞ hulbi-[-------.... ]

Thorhild lod gøre dette kuml (efter sine brødre) de byggede på Sarøen?,

Gud hjælpe (deres ånd)

 

                                                      U 650 Jädra   

* ulfkair * auk * halftan * Þair letu * raisa * stn * at * sikraif * faÞur * sin *

kuÞ * hielbi [ant] hans *

Ulvgeir og Halvdan de lod rejse stenen efter deres fader Sigreif, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 651 Kumla   

* bel[e]ik[r * au]k [* hefton * auk * s]i(m)ig[r] * (r)aist(u) * [s]ta[in * Þina] * at * ulf * buruÞur : s[in]  

Belleig og Halvdan og Semig rejste denne sten efter deres broder Ulv

 

                                                      U 652 Kumla    

[k]u[ni]ltr * let * (ke)ra * merki * Þesa * at ** dial[fr] * sun * sin * auk * [i]ftir * sik * sialfa **ar[b]iurn * iuk ** stain * Þinsa 

Gunnhild lod gøre dette mærke efter sin søn Djärv og efter sig selv, Arbjørn huggede denne sten

 

                                                      U 653 Kumla   

x Þurkil * huk + ufhikr x huk x Þusthin + ÞaiR ' kerÞu ' merki + Þesa + at * uifast ' fa[Þur sin] 

Thorkell og Ofeig og Thorsten de gjorde dette mærke efter deres fader Vifast

 

                                                     U 654 Varpsund, Vi ägor  

+ a[ntu]itr : auk * ka(r) : auk : kiti : auk : [bl]isi : auk * tiarfr : ris[t]u : stain : Þena : aftir : kunlaif : foÞur sin is u[a]s nus(tr) * m[i](Þ) ikuari : tribin kuÞ : hialbi : o(t) Þaira alrik raistik * runar is kuni + ual * knari stura 

Andvett og Karr og Ketti og Blesse og Djärv rejste denne sten efter deres fader Gunnleif, han var dræpt østerud med Ingvar, Gud hjælpe deres ånd, Alrik ristede runer, han kunne vel styre skibet

 

                                                     U 655 Håtuna kyrka   

----gair * le(t) * ke[ra] * merki * Þisa * auk * sigfus * at ------- buruÞur * sin * 

(Holm)geir? og Sigfuss lod gøre dette mærke efter deres broder -----------

 

                                                      U 656 Bjursta (Markeby)   

[r]uÞ[i]lfR * lit * kera * merki [* Þisa * e]ftiR * agmunt * sun * sin [*]

Hrodelf lod gøre dette mærke efter sin søn Agmund

 

                                                      U 657 Kålsta  

h(o)[ut]ian [* auk * asur * Þair * litu * ](r)aisa * merki * Þisa * at [*] (u)l[f] * faÞur * sin *  

Hvidan og Assur de lod rejse dette mærke efter deres fader Ulv

 

                                                      U 658 Nibble 

------- --- aystain * ra[is]tu * stain [* Þin * at * -------]ar * fa[Þur * sin]    

-------- --- Øysten rejste denne sten efter deres fader (Gunn)ar? 

 

                                                      U 659 Nibble  

* kaiRbiarn * auk * kyliR * auk * iukaiR * auk * o[rm * litu *] raisa * stain * aftiR * kaiRmunt * karl

Geirbjørn og Gyller og Jogeir og Orm lod rejse stenen efter Geirmund karl 

 

                                                      U 660 Norränge 

x [a]ntuit(r)  : auk : aikiR * auk x uikhialmr x auk x kali x raistu x stain x iftiR x kaiRfast x faÞur x sin

Antvett og Algeir og Vighjalm og Kalle rejste stenen efter deres fader Geirfast

 

                                                      U 661 Råby   

kairui x auk kula x ristu x stain Þina  x aftir x onunt x foÞur sia is uas x austr x tauÞr x miÞ x ikuari x kuÞ x hialbi ot x onutar

Geirvi og Gulla rejste denne sten efter deres fader Anund, har var død østerud med Ingvar, Gud hjælpe Anunds ånd

 

                                                      U 662 Signildsberg  

s[ik] : hulfatr * li[t]u * r[aisa *] stin : uftR * uikbian * au[k] : ulf [: auk :] biurn * 

Sig (og) Holmfast lod rejse stenen efter Vigbjørn og Ulv og Bjørn 

 

                                                      U 663 Signildsberg  

osgun ' lit ' rita ' stain ' eftiR ' sun ' sen ' Þorgisl 

Asgunn lod rejse stenen efter sin søn Thorgisl 

 

                                                      U 664 Häggeby kyrka 

rent ornamental 

 

                                                       U 665 Finstaholm    

* ikulfhstr * auk * faÞi * auk * fast*ulfr * Þair * letu * gera * merki * Þesa * at * asur * faÞur * sin *

Igulfast og Fade og Fastulv de lod gøre mærke efter deres fader Assur 

 

                                                     U 666 Finsta 

[----rn----] 

 

 

 

                                                      U 667 Hassla  

* igulbiurn * auk * nesbiurn * itu * raisa * sta[in * Þina * i]ftiR * uinÞa * faÞur * sin *

Igulbjørn og Nesbjørn lod rejse denne sten efter deres fader Vinde

 

                                                      U 668 Kålsta  

' sterkar * auk ' hioruarÞr * letu * reisa * Þensa * stein * at * faÞur sin * keira * sum * uestr * sat * i ÞikaliÞi * guÞ hialbi salu

Stærkarr og Hjorvard lod rejse denne sten efter deres fader Geire, som sad vesterud i Dingled/ hær.

Kong Knud organiserede en udvalgt krigerskar på 3000 frivillig fortingte mænd;

fortinge sig, træte i tjenste hos kongen, faste sig bort som soldat.

Kong Sven Tveskæg havde himÞiki/ himÞika = lejesoldater.

Þigna, Þign, Þin, Þiagn, Þiagna, Þaign er betegnelse for sådan fortingt dreng/ ung mand

 

                                                      U 669 Kålsta  

[sterkar auk * hioruarÞr * litu * reisa * Þinsa * stain * eftR * kisl * broÞur * sin * kuÞ hialbi * antini uisti nuk ufaih * ÞeiR hieku]

Stærkarr og Hjorvard lod rejse denne sten efter deres broder Gisl, Gud hjælpe ånden, Visäte og Ofeig de huggede (runer) 

 

                                                      U 670 Rölunda   

.. ---n : -...s... eftiR : aist : sun : sin : kus na- .... 

--(denne ste)n efter sin søn Aist, Guds nåde

 

                                                      U 671 Rölunda   

[olb]usi * let * raisa * stain * Þeno * at * ufak * faÞur * sin * 

<olbusi> lod rejse denne sten efter sin fader Ofeig

 

                                                      U 672 Rölunda 

---ut-- letu * raisa * mer[ki * e]f[tir * fa]Þur * sin * --------- 

-------------lod rejse mærke efter deres fader ----- 

 

                                                      U 673 Rölunda   

[---lfton * auk * ok------]

(Ha)lvdan og------  

 

                                                      U 674 Skadevi   

+ fili x suarthaufÞi x tiarfr x ofaikR x raistu x stain x eftiR x osurk x faÞur sin +

Fille og Svarthöfde og Djärv og Ofeig rejste stenen efter deres fader Osyrg

 

                                                      U 675 Skadevi 

[fas]tbiurn x lit x [ri]ta x stin x a[ftiR holmf]ast x sun x sin x 

     Fastbjørn lod rejse stenen efter sin søn Holmfast

 

                                                      U 676 Viksjö    

* bartr * auk * bysiR * auk * kulua * Þair * letu * raisa * stain * Þeno * eftir * osur * buruÞr * sin Þaisi * uaRu * uikulfs * arfaR * 

Bart og Byse og Gyllve de lod rejse denne sten efter deres broder Assur, de var Vigulvs arvinger

 

                                                     U 677 Viksjö  

[a]ok ' ualtar aok x nesbiorn ' aok asu[r]

     og Valdarr og Nesbjørn og Assur 

 

                                                      U 678 Skoklosters kyrka  

antuitr x auk x kulaifr x auk x kunar x auk x haursi x auk x rulaifR x litu [x] rais[a] x st[ain x a]t x ÞorÞ x faÞur x sin  fotr x hiuk x runaR 

Andvett og Gulleif og Gunnar og Horse og Hrodleif lod rejse stenen efter deres fader Thored, Fot huggede runer

 

                                                      U 679 Skoklosters kyrka  

---iÞ---- litu * raisa * stain * Þino * eftiR ' iÞin * faÞur * sin * 

--------------lod rejse denne sten efter sin fader Hedin   

 

                                                     U 680 Skoklosters kyrka 

---alf--- [sat] 

(H)alv(dan) satte

 

                                                     U 681 Skoklosters kyrka 

: Þialfi : risti : stin : Þisa : aftiR : uik[ikr :] bruÞur:sun : sin :

kuÞ : ihlbi : silu : uikiks :

Djälve rejste denne sten efter sin brodersøn Viking,

Gud hjælpe Vikings sjæl 

 

                                                      U 682 Kaddala  

[ + Þura * let * raisa * stain * Þen * at * akmunt * auk * eftiR * siba * sun * sin +

arbiurn iuk * snin *]

Thora lod rejse denne sten efter sin sønner Agmund og Sibbe,

Arbjørn huggede stenen

 

                                                      U 683 Linda   

* kari * auk * ufaikr * (ra)[istu * stain * a](t) * kun[ar] * faÞur * sin * 

Kare og Ofeig rejste stenen efter deres fader Gunnar

 

                                                      U 684 Råberga 

sihuiÞr * uk * suin * litu * rita stain * at * heuiÞ * faÞur sin *

  Sigvid og Sven lod rejse stenen efter deres fader Hægvid 

 

                                                      U 685 Sanda    

* u[lafR * a]uk * armuntr * litu * raisa * stain * Þi[na * aftiR * kaiRmunt * faÞur sin]

Olav og Armund lod rejse denne sten efter deres fader Geirmund 

 

                                                      U 686 Sanda  

* Þurbiurn * auk * kurÞi * auk * uifari * ÞaiR * litu * raisa * mirki * Þisa * [at *] uibiurn * faÞur * sin *  

Thorbjørn og Kurt og Vidfare de lod rejse dette mærke efter deres fader Vibjørn

 

                                                     U 687 Sjusta  

runa * lit * kiara * mirki * at * sbialbuÞa * uk * at * suain * uk * at * antuit * uk * at * raknaR * suni * sin * uk ekla * uk * siriÞ * at sbialbuÞa bonta sin an uaR tauÞr * i hulmkarÞi * i olafs * kriki * ubiR * risti * ru

Runa lod gøre mærke efter Spjalbude og efter Sven og efter Andvett og efter Ragner, sine og Hegles sønner, og Sigrid efter sin ægtemand Spjalbude, han var død i Holmgård i Olafs kyrke, Øpir ristede runer; Holmgård = Novgorod

 

                                                      U 688 Stavsund   

* as[bi]arn * a[uk * m]ul[i] * au[k * a]uÞbi[u]rn [* litu * rai]sa * sta[in * Þe]no * at [* s---- * faÞur * si]n * [ar]biurn i[uk sain] * Þino 

Asbjørn og Mulle og Audbjørn lod rtejse denne sten efter deres fader S-------, Arbjørn huggede denne sten

 

                                                      U 689 Säby  

siab * auk * sibi * auk * tubi * litu * raisa * merki * Þesa * eftiR * karl * buruÞur * sin *

Sabbe og Sibbe og Tubbe lod rejse dette mærke efter deres broder Karl 

 

                                                      U 690 Hälsingbo  

* ika * lit [* raisa * stain * Þi]nsa * at * siksan * sun sin * kuÞ * hielbi * sal hans * uel * 

Inge lod rejse denne sten efter sin søn Sigsten, Gud hjælpe hans sjæl vel

 

                                                      U 691 Söderby   

birn : lit : risa : s[tain : Þina ]: iftiR : sterbirn sun sin : mrÞan :

kristr : hilbi : anta : hans 

Bjørn lod rejse denne sten efter sin myrdede søn Styrbjørn,

Krist hjælpe hans ånd

 

                                                      U 692 Väppeby  

hrumuntr : ak * kuÞ:muntr : latu : risa : stin : Þansa iftiR : slyru : faÞur : sin : kuÞan + uÞbirn : risti : 

Hrodmund og Gudmund lod rejse denne sten efter deres gode fader Slydro, Audbjørn ristede (runer)

 

                                                     U 693 Navsta   

rent ornamental 

 

                                                      U 694 Veckholms kyrka  

rent ornamental 

 

                                                     U 695 Veckholms kyrka  

[ul]f[r * auk * siriÞ * ÞaiR * litu * risa * stain * at ]* yla[if *] sun * s[in] 

        Ulv og Sigrid de lod rejse stenen efter deres søn Øyleif

 

                                                      U 696 Veckholms kyrka 

---* raisa * st[ain * a]t * anui * lausa * s[in

* kuÞ ]* ilbi * sial * hans 

-----(lod) rejse stenen efter sin "frigivne" Anva

Gud hjælpe hans sjæl

Referenc: Plansch 48

Anva er et estisk mandsnavn

 

                                                      U 697 Veckholms kyrka 

..... [litu : risn : stain : at * ailifR * faÞ:ur ... oÞn]

..... lod rejse stenen efter deres gode fader Aileif 

 

                                                      U 698 Veckholms kyrka  

[sufar lit : ari stn * Þin * afir * askir sun : sin : han * ut fai : a lifla in Þi * frai]

Sufar lod rejse denne sten efter sin søn Asgeir, han død ude i Lifland i Frøygeirs hær

 

                                                      U 699 Amnö   

[ikilaif * let * r]as[a * stain * at * bruna * boanta *] s[in] * han : uarÞ [*] tauÞr * a t[an]marku * i huita*uaÞum [* bal]i [* r]isti ----

Ingeleif lod rejse stenen efter sin ægtemand Bruno, han blev død i Danmark i hvide klæder, Balle ristede runer

 

                                                      U 700 Kynge   

kuti : lit : risa * stain : Þinsa : ybtiR : ikalt : bruÞur : sin :

kuÞ : hialub*i * ant hans *

Gute lod rejse denne sten efter sin broder Ingjald,

Gud hjælpe hans ånd