Öl 1 Karlevi-stenen

 

 

+ s[t]ain * s[a *] uas * satr * aiftir * siba *

kuÞa * sun * fultars : in hons *

* liÞi * sati * at * u * tausaiÞ *

+ fulkin : likr : hins : fulk  Þ[a]u : flaistr :

uisi : Þat : maistar : taiÞir : tulka *

ÞruÞar : traukr : i : Þaimsi * huki *

munat : raiÞ : uiÞur : raÞa : rukstarkr

* i * tanmarku : ointils : iarmun *

kruntar : urkrontari : lonti *

 

  Denne sten var sat efter Sibbe, Folders gode søn.  

  En (af) hans led satte (stenen) ved øens landsend.

  Folk begraver sit folk, de fleste ved det.

  Mester Taids stridens kræfter førte til denne høj.

  Skal den rette Gud råde slagstærk i Danmark.

  Eintils jordgrund, ulastelige land.

 

   Dieser Stein war gesetzt für Sibbe, Folders gute Sohn.

   Einer seines Geleits setzte (den Stein) an das Ende der Insel.

   Volk begräbt sein Volk, die meisten wissen das.

   Meister Taids Kräfte des Streites führten zu diesem Grabhügel.

   Soll der richtige Gott schlagkräftig in Dänemark herrschen.

   Eintils Erdensgrund, tadelloses Land.

 

   This stone was raised for Sibbe, Folders good son.

   One (of) his group raised (the stone) near islands end.

   Folk bury its folk, the most know that.

   Master Taits battle strengt led to this burialhigh

   Shall the right god rule powerful in Danmark.

   Eintils earthground, impeccable land.

 

Indskriften på Karlevi-stenen indeholder ordet raiÞ, et ord, som også findes på Rökstenen. Ordforråd, ordstilling og anvendelse af bestemte grammatiske endelser kan bruges til tidsbestemmelse af runeindskrifterne.

 

>>Söderberg havde den opfattelse at indskriften ikke kan være "islandska drottvättpoesiens modersmål", men väl är västnordiskt; vidare att tiden är förkristen men dock ej tidig vikingatid, alltså 900-talets senare hälft.<<

 

Rökstenen er fra den sidste del af 900-tallet, kun få år før 1000-tallet.

På Rökstenen står ordet tualf, samme ord findes også på Nly 449 Kuli-stenen, som er rejst i begyndelse af 1000-tallet.

 

Karlevi-stenen er fra den sidste del af 900-tallet med vestnordisk indskrift.

 

Styrbjørn, Harald Blåtands hjælper, kæmpede mod Erik Segersäl på Fyrisvall ved Uppsala, lidt efter 980-tallet. Slaget endede med Eriks sejr over Styrbjørn.

 

maistar (titel) betyder mester

taiÞar er gen. af taiÞ, som er et af de utallige øgenavne Odins.

Jeg henviser til

efterledet i navnet  botaiÞ fra Gotland,

forledet i navnet Þaituha på IK 162,1 Skonager(II)-A brakteaten,

og til Þaituha på IK 162,2 Darum(III)-A brakteaten ,

og tAitR på NKJ94U Tveito-stenen.

tulka er gen. af strid

ÞruÞar er pl. af kraft

ÞruÞ er sgl. af kraft

På Griesheim fibula, Tyskland står:

kolo agila ÞruÞ ----------------------------------------------------kalder Odins kraft

På Sö 90 Lövhulta-stenen står:

ÞrutaR Þiakn ---------------------------------------------------------kraftens dreng

På Sö 112 Kolund-stenen og på Sö 90 Lövhulta-stenen står:

ÞrutaR Þiakn --------------------------------------------------------kraftens dreng

På Sö 151 Lövsund-stenen står:

ÞrutaR Þiakn ---------------------------------------------------------kraftens dreng

På Sö 170 Nälberga-stenen står:

ÞrutaR Þiakn ---------------------------------------------------------kraftens dreng

I disse indskrifter er ÞrutaR gen. af ÞruÞ = kraft.

 

ÞruÞ blev anvendt som del af navne i:

LIUPDRUD; SIGIDRUD, RANDDRUD, GERDRUD, ERGILDRUDA, VILDRUD, HARDRUDR, RAKNDRUD 

 

traukr er et verb i datid af trækker og betyder "drog", "førte".

Der findes et "dragstu" i Sverrir saga om Sigurd.

eintils er genitiv af eintil og er et af de utallige øgenavne Odins

(sml: ein i Einridi og i Einar)

iarmunkruntar  (subst.) sammensat af iarmun  = jord og kruntar = grund.

urkrontari (adj.) ulastelig

lonti  (subst.) land

Danmark er det ulastelige land.

Mellem fulk og Þu mangler højstsandsynligt et skilletegn og i ordet Þu mangler runen a = Þau, som betyder "de" (pron. pl.)

 

Når der står fulkin likr hins fulk, så betyder hins, at folk begraver "sit" folk.

På oldislandsk lyder det således:

fulkin likr hins fulk ------------------------fylking grafa inn sinn fylgismadur

I Saxos Danmarks Krønike findes i første bog en god beskrivelse om opstilling af hæren.

"I fylkingens første række skulle der være to mænd, i anden fire, i tredje otte og så fremdeles, altså hele tiden dobbelt så mange som i rækken foran."

"Da fylkingen var blevet opstillet i denne kileform----".

Også henviser jeg til fulkuiÞr på Vs 13 Västerås-stenen og fulk på G 119 Anga kyrka-stenen. Begge gange blev fulk tolket som "folk".

 

hins findes på DR 55 Sønder Vissing(1)-stenen:

uft muÞur sina harats kuna hins kuÞa kurms sunaR 

efter sin moder, Haralds kone, sin gode, Gorms søn

 

hins findes også på N 210 Oddernes-stenen:

kosunr olafs hins hala----------------------------Olavs gudsøn sin gravhelle

 

hins findes på DR 161 Hunestenen:

hins raÞsbaka faÞur sins-------------------------sin rådgivende fader, hans

 

Der findes en lignende indskrift på Vg 103 Håle-stenen:

yftiR oskut hlu faÞur sin kuÞan dykn------efter Asgot sin kloge fader, gode dreng

 

raiÞ uiÞur betyder "rette Gud".

raiÞ står flere gange på Rökstenen:

miR hraiÞ kutum -------------med rette kutyme

raiÞ iaurikR -------------------- rette Jerusalemer

hraiÞ maraR --------------------rette havet

hraiÞulfaR -----------------------rette Ulv

 

viÞu findes i navnene:

vidukind = Gudbarn, hertug fra Sachsen, døbt 785.

vidugastiR = Gudgås (fem.), N KJ90U gravstenen blev fundet i en kvindegrav.

viduhudaR = Gudvogter; på DR EM85;128 B Himlingøje-rosetfibula.

og på IK 225 Broholm(1)-A brakteaten:

vidu luhng void hug--------------------------------Gud længe afværge hug

 

Erik Moltke skrev følgende bemærkning om viduhudaR:

"Det er næsten en fast skrivemåde at udelade N foran D,

således i personnavnene viduhudar, der skal læses Viduhundar"

  Erik Moltke læste Viduhund og tolkede "skovhund"

 

Jamen, kære Erik Moltke, du har glemt at tilføje n foran d ved vidu -

så kunne du læse det som vindhundar og tolke det som "vindhund".

At sige det ærligt, hverken ved det første d eller ved det andet d skal tilføjes n.

 

Þaimsi huki står på Karlevi-stenen og betyder denne høj.

 

På DR 143 Gunnerup(1)-stenen står:

Þau lika baÞa i Þaum hauki ------------------------------de ligger begge i denne høj

 

På DR EM85;151 B Ribe hjerneskal-fragment står:

ulfuR Auk uÞin Auk HutiuR --------------------------------Ulv og Odin og Højtyr

HiAlb bur i is uiÞR ÞaiMA ----------------------------------hjælp bor vidt denne isse